Všeobecné obchodní podmínky společnosti E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

1. Rozsah platnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny objednávky zadané v našem internetovém obchodě na adrese www.emp-shop.cz a prostřednictvím aplikace EMP. Naše nabídky jsou určeny výhradně spotřebitelům. Smluvním partnerem pro všechny objednávky je společnost E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH („EMP“). Uplatněna je vždy aktuální verze VOP platná v době zadání objednávky. Doručování je možné pouze na území České republiky. Smlouva je uzavřena výhradně v českém jazyce. V případě zájmu o doručení do jiné země použijte náš mezinárodní obchod www.emp-online.com nebo jeden z našich specializovaných online obchodů pro jednotlivé země uvedeném v části "Naše online obchody".

2. Uzavření smlouvy

Zobrazení zboží v našem webovém obchodě nepředstavuje smluvně závaznou nabídku ze strany EMP. Jedná se pouze výzvu k zadání objednávky. Minimální hodnotu objednávky naleznete v Tabulce s cenami. Zboží můžete objednávat pouze v množstvích obvyklých pro domácnost nebo v maximálním množství uvedeném na příslušné stránce konkrétní položky. Kliknutím na odkaz „Dokončit objednávku“ zadáváte závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Po obdržení vaší objednávky vám neprodleně zašleme e-mailem její potvrzení. Toto potvrzení nepředstavuje uzavření kupní smlouvy. K uzavření smlouvy dojde pouze v případě, že vaši objednávku výslovně přijmeme nebo vám doručíme zboží v odpovídajícím rozsahu. Text kupní smlouvy (obsah vaší objednávky a tyto VOP) uložíme a na požádání vám jej zašleme. EMP zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

3. Ceny a poštovníé náklady

Budou použity ceny uvedené ve internetovém obchodě v době odeslání objednávky. Uvedené ceny jednotlivých položek, zobrazující se po kliknutí na konkrétní velikost, zahrnují zákonem stanovenou DPH. K cenám budou účtovány poštovné a další případné samostatné poplatky v závislosti na způsobu platby (např. poplatky za platbu dobírkou). Poštovné a další poplatky naleznete v Tabulce s cenami.

4. Platební podmínky

Vyhrazujeme si právo neumožnit u jednotlivých objednávek některé typy platby. Případné náklady na finanční transakci nesete vy.

V případě plateb dobírkou zaplatíte za zboží při doručení zboží. Poplatky za platbu dobírkou naleznete v Tabulce s cenami.

V případě plateb bankovním převodem od nás obdržíte výzvu k platbě. Splatnou částku převeďte na uvedený účet do 7 dnů (doba splatnosti). Objednávku zpracujeme a zboží doručíme až po připsání platby na náš účet. Pokud částku neobdržíme v době splatnosti, nebudeme vám zboží moci nadále rezervovat.

5. Dodání a doba doručení

Předpokládaným termín doručení můžete vidět na příslušné stránce jednotlivé položky, po kliknutí na konkrétní velikost, jakož i v přehledu objednávky před jejím odesláním. Naše zásilky jsou odesílány z centrálních skladů z Německa. Prosím berte na vědomí, že v případě platby bankovním převodem je k předpokládanému termínu doručení nutné připočítat čas potřebný na připsání platby (zpravidla 2-3 pracovní dny).

6. Mezinárodní služby zákazníkům

Poskytneme vám přístupné, pohodlné a komplexní služby zákazníkům. Při zpracování objednávek máte k dispozici mezinárodní zákaznický servis všech společností EMP. Mezi společnosti EMP patří E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft Gmbh, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. a Large Popmerchandising B.V.B.A. V souvislosti s požadavky na zákaznicý servis se tedy můžete obracet na libovolnou společnost EMP, nikoli jen na společnost EMP, u které jste objednávku zadali. Společnost EMP, u které jste objednávku zadali, předá vaše údaje dalším společnostem EMP, aby měly přístup k údajům vaší objednávky za účelem poskytování služeb.

7. Odpovědnost

Společnost EMP odpovídá bez omezení za úmyslná pochybení nebo hrubou nedbalost z vlastní strany, ze strany její zákonných zástupců a osob jednajících jejím jménem. EMP odpovídá za porušení podstatných smluvních povinností (kardinální povinnosti) způsobená lehkou nedbalostí, a to za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž porušení ohrožuje účel smlouvy nebo plnění, které má pro výkon smlouvy zásadní význam a na které se může smluvní strana obvykle spoléhat. Na jiné povinnosti, než jsou uvedeny v předchozích větách, se odpovědnost EMP za porušení způsobená lehkou nedbalostí nevztahuje.

Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na ohrožení života, úrazy a poškození zdraví, na závady vzniklé po převzetí odpovědnosti za stav produktu a na podvodně skryté vady. Odpovědnost podle českého zákona o odpovědnosti za produkt zůstává nedotčena.

Rozsah vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti EMP se rovněž vztahuje na osobní odpovědnost jejích zástupců a osob jednajících jejím jménem.

7.1 Jakost při převzetí a zákonná práva z vadného plnění

Společnosti EMP můžete vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí, není-li sjednáno jinak; vytkli-li jste vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat. V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.


Společnost EMP odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Společnost EMP zejména odpovídá za to, že v době, kdy jste zboží převzali:

  (i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

  (ii) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; a

  (iii) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


V případě, že bychom vás neupozornili před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a vy byste s tím neprojevili výslovný souhlas, odpovídá společnost EMP dále vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku výše že zboží:

  (i) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

  (ii) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete, jako kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností EMP nebo jinou osobou ve smluvním řetězci společnosti EMP, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není společnost EMP vázána, pokud prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

  (iii) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

  (iv) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které vám společnost EMP poskytla před uzavřením kupní smlouvy.


Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavcích tohoto článku 7.1, můžete požadovat odstranění příslušné vady. Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží vás.

Společnost EMP může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Společnost EMP odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám tím nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který jste věc koupili.

K odstranění vady převezme společnost EMP věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, společnost EMP provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezmete-li si věc v přiměřené době poté, co vás společnost EMP vyrozumí o možnosti věc po opravě převzít, náleží společnosti EMP úplata za uskladnění; pokud není ujednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá.


Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  (i) společnost EMP vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s výše uvedenými ustanoveními;

  (ii) se vada projeví opakovaně;

  (iii) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

  (iv) je z prohlášení společnosti EMP nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.


Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou jste obdrželi.

Nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupíte-li od smlouvy, společnost EMP vám vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co ji prokážete, že jste věc odeslali.


Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

  (i) jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu;

  (ii) jste vadu přímo způsobili neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží,

  (iii) vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách;

  (iv) vadu jste způsobili nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny společnosti EMP, výrobce či jiným vaším zásahem nebo mechanickým poškozením; nebo

  (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv společnosti EMP.


U prodávaného použitého zboží společnost EMP také neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu společnost EMP neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.


7.2 Vyřízení reklamace

Jste povinni vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a mohli jste vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje u společnosti EMP nebo osoby určené k opravě. Učiníte-li tak písemně nebo elektronicky, měli byste uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Jste povinni sdělit společnosti EMP, jaké právo jste si zvolili při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Jste povinni prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace u společnosti EMP; při reklamaci předáte či doručíte zboží společnosti EMP nebo do místa určeného k opravě současně s oznámením o uplatnění reklamace nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Společnost EMP je povinna reklamaci, včetně odstranění vady vyřídít a informovat vás o tom nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud jste se se společností EMP nedohodli na delší lhůtě. Pokud společnost EMP ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje vás o způsobu jejího vyřízení máte právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Společnost EMP je povinna vydat vám písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaší kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Společnost EMP je povinna vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruční doba a doba pro uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, resp. do doby, kdy jste byli povinni si věc vyzvednout, tj. kdy jste neměli možnost zboží užívat.


8. Právo na odstoupení a vrácení zboží

8.1 Právo na odstoupení a výjimky

Od své objednávky můžete v souladu se zákonným právem odstoupit bez udání důvodu. Podrobnější informace naleznete v zásadách týkajících se práva na odstoupení. Chcete-li své právo na odstoupení uplatnit, můžete použít náš Vzorový formulář pro odstoupení, nebo můžete formulovat své vlastní prohlášení o odstoupení. K zobrazení a tisku našeho formuláře budete potřebovat program Adobe Acrobat Reader (dostupný bezplatně).

Upozornění: Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy:

 • na dodávku audio a video záznamů a počítačového softwaru včetně her (např. na médiích CD, LP, nebo DVD) v uzavřeném obalu, pokud je obal po doručení otevřen;
 • na dodávku vstupenek na akce jakéhokoli druhu platných pro určité datum či období (např. na koncerty);
 • na dodávku zboží, které se běžně nevyrábí na sklad a které bylo vyrobeno na základě vašich individuálních voleb či specifikací nebo zjevně přizpůsobeno vašim osobním potřebám;< br/> na dodávku zboží, jehož vrácení není vhodné ze zdravotních či hygienických důvodů, pokud došlo k otevření obalu (např. piercing nebo kontaktní čočky);
 • týkající se služeb, které společnost EMP v plném rozsahu poskytla a u nichž jste si před objednáním byli plně vědomi a výslovně souhlasili s tím, že službu můžeme začít poskytovat a že dokončením smluvního plnění ztratíte právo na odstoupení.

Zásady pro odstoupení od smlouvy

Standardní zásady pro uplatnění práva na odstoupení od smluv na koupi zboží

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů a začíná plynout dnem, kdy vy nebo vámi pověřená třetí strana (jiná než dopravce) zboží převezme, nebo – v případě digitálního obsahu nedodávaného na fyzickém datovém nosiči (jako jsou disky CD nebo DVD) a služeb – dnem uzavření smlouvy.

Chcete-li své právo na odstoupení uplatnit, musíte nás kontaktovat (EMP CZ/SK, ČP, s.p. - Postkomplet, Jateční 436/77, 400 18 Ústí nad Labem, telefon: +420 555 441 999, e-mail: mailbox@emp-shop.cz) a sdělit nám své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou výslovného prohlášení (např. dopisem, nebo e-mailem). Můžete použít „Vzorový formulář pro odstoupení“, který je uveden níže, není to však povinné.

Pro dodržení podmínek odstoupení stačí, když nám oznámení o uplatnění práva na odstoupení zašlete před vypršením lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů způsobených vaším výběrem jiného než standardního, námi nabízeného nejlevnějšího způsobu doručení), a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy jsme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy obdrželi. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při původní platbě, pokud se s vámi výslovně nedohodneme na jiném způsobu. Za vrácení peněz vám nebudeme účtovat žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout do doby, než obdržíme vrácené zboží nebo než nám poskytnete doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy jste nás informovali o vašem odstoupení od smlouvy. Termín se považuje za splněný, pokud zboží odešlete před vypršením čtrnáctidenní lhůty a toto odeslání jste schopni zdokladovat.

Bezprostřední náklady na vrácení zboží nesete vy. Bude vám účtována pouze případná ztráta hodnoty zboží, pokud je způsobena nakládáním se zbožím nad rámec toho, co je nezbytně nutné k posouzení jeho povahy a funkčnosti.

8.2 Naše dobrovolná záruka zpětného odběru /vrácení zboží

Nad rámec vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy vám poskytujeme dobrovolnou záruku zpětného odběru neboli vrácení zboží prodlouženou na celkem 30 dnů, a to na zboží, na které se současně vztahuje zákonné právo na odstoupení. Podmínkou 30 denní záruky na zpětný odběr je, že jste zboží jen standardně vyzkoušeli za účelem posouzení vhodnosti, jako při zkoušce v prodejně, a že zboží vrátíte v původním stavu, bez jakéhokoliv poškození či jiného znehodnocení a v originálním balení. Na dobrovolnou záruku vrácení zboží se kromě toho vztahují stejné podmínky jako v případě zákonného práva na odstoupení (viz výše uvedené zásady pro odstoupení od smlouvy), přičemž příslušná lhůta se prodlužuje na 30 dnů.

9. Ochrana nezletilých

Produkty, na které se vztahuje věkové omezení, nebo které dosud neobdržely hodnocení vhodnosti podle věku, dodáváme výhradně na základě kontroly věku a identity provedené společností Deutsche Post. Kontrolu věku a totožnosti lze provádět pouze v Německu. Z tohoto důvodu musíte při objednávání uvést své datum narození.

10. Dekorativní zbraně

Držení a manipulace s dekorativními zbraněmi které prodáváme, podléhá mimo jiné omezením německého zákona o zbraních (Deutsches Waffengesetz). Vlastník musí zejména přijmout opatření, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě a aby je nemohly bez povolení získat třetí strany. Nošení nabízených dekorativních zbraní na veřejnosti je až na několik výjimek zakázáno.

11. Objednávky vstupenek a poukazů

11.1 Vstupenky a poukazy na služby jiných poskytovatelů

Ve webovém obchodě můžeme prodávat vstupenky na akce, které sami nepořádáme. Na objednané vstupenky se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy. Nákup vstupenek můžeme stornovat, pokud porušujete podmínky akce nebo se je snažíte obejít. O odstoupení nebo stornování vás také můžeme informovat vrácením zaplacené částky.

11.2 Dárkové poukazy a propagační kódy

Za dárkový poukaz nelze platit poukazem. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze v aplikaci EMP a na internetových stránkách uvedených v části "Naše online obchody" Pokud dárkový poukaz uplatňuje registrovaný zákazníka, je možné i částečné uplatnění poukazu. Dárkový poukaz nelze použít v objednávce s doplatkem na dobírku. Dárkové poukazy musí být uplatněny do tří let od konce roku, ve kterém byly zakoupeny. V objednávce lze použít pouze jeden propagační kód. Hodnotu dárkového poukazu nebo propagačního kódu nelze vyplatit v hotovosti ani započítat proti jiným pohledávkám. S propagačními kódy může být spojena minimální hodnota objednávky, které jej třeba při nákupu dosáhnout. Pokud hodnota objednávky následně poklesne pod minimální hodnotu (například v důsledku vrácení části objednaného zboží), výhoda spojená s propagačním kódem propadne.

12. Zboží zdarma

Vlastnictví zboží zdarma na vás přechází až po vypršení lhůty pro odstoupení od smlouvy a lhůty dobrovolné záruky vrácení zboží (výhrada vlastnictví). Pokud je získání položky zdarma podmíněno minimální hodnotou objednávky, vztahuje se tato minimální hodnota na jednu objednávku a musí být zachována i po uplatnění zákonných práv na odstoupení nebo smluvních práv na vrácení zboží. Pokud hodnota objednávky uplatněním zákonného práva na odstoupení nebo smluvního práva na vrácení zboží poklesne pod příslušnou minimální hodnotu, musíte nám zboží zdarma, získané s nákupem vrátit spolu s ostatním vraceným zbožím. V takovém případě nárok na dodatečnou položku zdarma zaniká.

13. Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Informace o bateriích a o elektrických a elektronických zařízeních naleznete v části "Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí".

14. Identifikace poskytovatele podle německého zákona o informačních a komunikačních službách (TMG, část 5)

Adresa:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Německo
Poštovní adresa:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Postfach
49801 Lingen
Německo
Kontakt:
Telefon: CZ: 00420 800 444 412 / SK: 00421 800 042 411
Po–Pá: 9:00–17:00 (mimo svátky)
E-mail: mailbox@emp-shop.cz
Adresa pro vracení zboží:
EMP SK/CZ
ČP, s.p. - Postkomplet
Jateční 436/77
400 18 Ústí nad Labem
St.-Nr.: 61/200/50101
Obchodní rejstřík: Osnabrück, HRB 100299
Generální ředitel: Dr. Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

15. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste kupujícím, který je spotřebitelem, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dobrovolné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se společností EMP vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti EMP poprvé.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi EMP a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

16. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené v souladu s nimi se řídí německými zákony bez přihlédnutí k Úmluvě OSN o mezinárodních kupních smlouvách; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Pokud jako soukromý koncový spotřebitel nemáte bydliště v Evropské unii, jurisdikce je dána naším sídlem. Děkujeme vám za vaši důvěru a zájem o naši společnost. Náš zákaznický servis s potěšením zodpoví veškeré vaše dotazy. Těšíme se na vaši objednávku.